Kvantitativa metoder i geovetenskap

Grundutbildning år 1 – 7.5 hp, kurskod GG4203
Start VT period 1
Undervisningsspråk: Engelska
 

Kursen är utformade för att förbereda studenterna med matematiska färdigheter som krävs för att slutföra en examen i geovetenskap. Under kursen betonas teoretiska begrepp med hjälp av tillämpade exempel från geovetenskapen. Det ges förståelse och färdigheter genom självstudier och övningar. Kursen inleds med repetition av primära begrepp såsom siffror, enheter, koordinatsystem och funktioner. Kursen fortsätter med olika typer av funktioner såsom andragradsfunktioner, exponentialfunktioner, logaritmfunktioner, potensfunktioner och trigonometriska funktioner. Den sista halvan av kursen omfattar en introduktion till differentiering, integrering och användning av matriser och differentialekvationer i geovetenskap.

 

Kursansvarig
Agatha de Boer , Geological Sciences, photo: Eva DalinAgatha de Boer
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet 
106 91 Stockholm

agatha.deboer[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

 För tillträde till kursen krävs Matematik D/Matematik 4. Vidare krävs kunskaper motsvarande 30 hp geologi eller geovetenskap där följande kurser ingår: Geologi och geofysik 15 hp och Naturgeografi 15 hp, alternativt kurserna Tellus I – Geologi, 15 hp (GE2008), Tellus I – Naturgeografi, 15 hp (GE2020).

Anmälan

görs påt: www.antagning.se

Registrering

görs på: minastudier.su.se

Kursplan

Schema

finns inte tillgängligt än

Course literature

består av material som utdelas vid kursstart

Examination

– Kursen examineras genom skriftliga prov.
Om undervisningen sker på engelska kan även examination komma att genomföras på engelska.
– Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
– Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
– För godkänt krävs lägst betygsgraden E, godkända rapporter från övningar och seminarier samt deltagande
i all obligatorisk undervisning.
– Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå ytterligare prov så länge kursen ges.
Antalet provtillfällen är inte begränsat. Med prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. En student, som utan godkänt resultat har genomgått prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Kursen har minst två examinationstillfällen per läsår de år då undervisning ges. Mellanliggande år ges minst
ett examinationstillfälle.
– Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

 

 

 

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00