Geologi, självständigt arbete

Grundutbildning år 3 – 15/30 hp, kurskod GG6113/GG6114
Start HT/VT period 1
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

Det självständiga arbetet avser att ge insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Vidare tränas litteratursökning, författande av en vetenskaplig rapport samt övning i muntlig rapportering av forskningsresultat i form av seminarier.

 

Kursansvarig
Alasdair Skelton, Geologiska vetenskaper, Foto: Eva DalinAlasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

alasdair.skelton[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 135 hp varv minst 75 hp geologi eller geovetenskap, inklusive kursen Geologi II, 15 hp (GG5012) eller Petrogenes och tektonik, 15 hp (GG5112).

Registrering

Kontakta institutionen – Elisabeth Däcker

Kursplan

Schema

Kursen ges varje termin och kan påbörjas och avslutas när som helst under terminen.

Tillsammans med handledaren, fastställer eleven en projektbeskrivning som måste godkännas av den ansvariga professorn.

Kurslitteratur

Kommer att baseras på vetenskapliga artiklar och rapporter som är relevanta för det självständiga arbetet och kommer att tillhandahållas av handledaren.

Examination

Examinationen omfattar både en skriftlig rapport och muntlig presentation.

Se även kursplan.
Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00