Geokemi i fält och i laboratoriet

Grundutbildning år 1 – 7.5 hp, kurskod GG4206
Start VT period 2
Undervisningsspråk: Engelska och svenska
 

Kursen behandlar moderna metoder för geokemiska undersökningar inom geovetenskaper. Du kommer lära dig om metoder för provtagning och kemisk analys av gas, vatten, sediment, jord, och bergarter. Kursen lägger vikt att få kunskap på kvantitativa fält- och laboratorieanalyser av naturliga prover. Vi behandlar närings-, redox-, och pH-kemi i akvatiska miljöer, såsom analys av gaser i atmosfär, mark, och sediment. Kursen innehåller också molekylärorganiska analyser av mark och sedimentprover. Undervisningen består av föreläsningar, teoretiska övningar, laborationer, och fältarbete.

Schemat för VT18 finns nu tillgängligt

 

Kursansvarig
Volker Brüchert , Geological Sciences, photo: Eva DalinVolker Brüchert
Institutionen för geologiska vetenskaper 

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

volker.bruchert[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande 37,5 hp i geologi eller geovetenskap där kurserna Geologi och geofysik, 15 hp (GG2201) och Geokemins grunder, 7,5 hp (GG2205), alternativt kurserna Tellus I – Geologi, 15 hp (GG2008), Tellus II – Geologi, 12,5 hp (GG4039), Tellus III – Geologi, 2,5 hp (GG4042) och Geokemi, 7,5 hp (GG2012) ingår.

Anmälan

görs på: www.antagning.se

Registrering

görs på: minastudier.su.se

Kursplan

Schema

för VT 2018

Kurslitteratur

inte tillgänglig ännu

Examination

– Kursen examineras genom skriftliga fält- och laborationsrapporter och skriftliga prov.
Om undervisningen sker på engelska kan även examination komma att genomföras på engelska.
 Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
 Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
d. För godkänt krävs lägst betygsgraden E samt deltagande i all obligatorisk undervisning.
 Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå ytterligare prov så länge kursen ges.
Antalet provtillfällen är inte begränsat. Med prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte
särskilda skäl talar mot det.   Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Kursen har minst två examinationstillfällen per läsår de år då undervisning ges. Mellanliggande år ges minst
ett examinationstillfälle.
 Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

 

 

 

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00