Geokemins grunder

Grundutbildning år 1 – 7.5 hp, kurskod GG2205
Start VT period 2
Undervisningsspråk: Engelska och svenska
 

Kursen ger en introduktion till geokemi for att förstå och förklara geologiska processer och fördelning av kemiska ämnen.Vi behandler jordens och solsystemets kemiska och isotopiska sammansättning, tillämpningar av termodynamik inom geokemi, geokemin av viktiga gaser som syre och koldioxid, såsom syror, baser, bufferter,och redoxprocesser i naturliga vatten. Kursen ger också en introduktion till organisk geokemi. Kursen består av föreläsningar, teoretiska övningar, och laborationer.

VT18 schema finns att ladda ner

Kursansvarig
Volker Brüchert , Geological Sciences, photo: Eva DalinVolker Brüchert
Institutionen för geologiska vetenskaper 

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

volker.bruchert[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13 med undantag för Biologi A+B eller Biologi 1+2).

Anmälan

görs på: www.antagning.se

Registrering

görs på: minastudier.su.se

Kursplan

Schema

för VT18 

Kurslitteratur

inte tillgänglig ännu

Examination

– Kursen examineras genom skriftliga prov.
Om undervisningen sker på engelska kan även examination komma att genomföras på engelska.
 Betygsättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Underkänd, något mer arbete krävs
F = Underkänd, mycket mer arbete krävs
 Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.
 För godkänt krävs lägst betygsgraden E, godkända rapporter från övningar och seminarier samt deltagande
i all obligatorisk undervisning.
 Studerande som underkänts i ordinarie prov har rätt att genomgå ytterligare prov så länge kursen ges.
Antalet provtillfällen är inte begränsat. Med prov jämställs också andra obligatoriska kursdelar. Studerande som godkänts på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. En student, som utan godkänt resultat har genomgått prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det. Framställan härom ska göras till institutionsstyrelsen.
Kursen har minst två examinationstillfällen per läsår de år då undervisning ges. Mellanliggande år ges minst
ett examinationstillfälle.
Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

 

 

 

Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00