Sveriges geologi

Grundutbildning, distans via Internet – 7.5 hp, kurskod GG5014
Start HT/VT period 1
Undervisningsspråk: Svenska
Kursen kommer att ge en introduktion till Sveriges geologiska utveckling i tid och rum, till Sveriges berg- och jordarter, deras bildningssätt och avlagringsmiljöer. Även Sveriges geologiska råvaror, geologiska, geofysiska och geokemiska kartblad och beskrivningar. 

 

Kursansvarig
Joakim Mansfeld
Institutionen för geologiska vetenskaper

Stockholms Universitet
106 91 Stockholm

joakim.mansfeld[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 90 hp i geovetenskap.

Anmälan

görs på www.antagning.se 

Registrering

Kursplan

Schema

Inte tillgängligt ännu.

Kurslitteratur

M. Lindström, J. Lundqvist, T. Lundqvist m.fl., 2011
Sveriges Geologi
Studentlitteratur, 3:e upplagan
ISBN: 978-91-44-05847-4

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen.
Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.
Institutionen för geologiska vetenskaper
Svante Arrheniusväg 8, SE-106 91 Stockholm | Telefon: 08 16 20 00 | Webbadministratör ines.jakobsson[at]geo.su.se
Vid nödsituation ring (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00