Work Environment Council

Arbetsmiljörådet vid IGV (in Swedish)

 • Enligt beslut från rektor ska alla institutioner ha ett lokalt arbetsmiljöråd för att systematiskt arbeta för en god arbetsmiljö
 • Enligt bestlut ska arbetsmiljörådet (AMR) bestå av följande funktioner:
  • 1 representat från ledningsgruppen – Viktoria Arwinge leder rådets arbete, delegation från prefekt,
  • 1 lärare/forskare – Malin Kylander
  • 1 TA-representat – Malin Andersson
  • 1 doktorandrepresentat – Jenny Sjöström
  • 1 studentrepresentat – Jenny Gaaling
 • Arbetsmiljörådet ansvarar för:
  • Implementering av beslut som fattas av centrala rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV) vid SU
  • Ta fram/bereda (förankra) förslag till policys på arbetsmiljöområdet
  • Ta fram en handllingsplan med åtgärder för ett strukturerat arbetsmiljöarbete.
  • Löpande identifiera brister i arbestmiljön och ta fram förslag till åtgärder vid behov.
 • Plan 2016 för AMR vid IGV
  • Inventera policys på arbetsmiljöområdet vid SU (tidplan: HT 2016)
  • Implementera/kommunicera gällande policys vid SU på arbetsmiljöområdet och vid behov skräddarsy dessa till IGVs behov:
  • Prioritering policys
   • Ta fram handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid IGV (med utgångspunkt i SUs policy – tidplan: HT 2016)
   • Ta fram en jämlikhets- och jämställdhetsplan för IGV (tidplan: VT 2017).
 • Beslut avseende underlag framtaget av AMR fattas av styrelsen vid IGV. Mindre åtgärder (ej policy-frågor) beslutas av prefekt.
 • Förslag till policys/riktlinjer på arbetsmiljöområdet kommer beredas så att alla anställda vid IGV får möjilighet att läsa och lämna synpunkter på förslaget innan beslut fattas av styrelsen.
Department of Geological Sciences
Svante Arrhenius väg 8, SE-106 91 Stockholm, Sweden | Phone: +46 (0)8 16 20 00 | Web administrator ines.jakobsson[at]geo.su.se
In case of emergency call (08) 16 22 16 or (08) 16 42 00